Retningslinier for tilskud til træner-, instruktør- og lederuddannelse – H.S.I.

HSI’s Delegeretmøde besluttede den 25. april 2000 at acceptere Folkeoplysningsudvalgets tilbud om at reservere et tilskud til træner-, instruktør- og lederuddannelse i idrætsforeningerne samt efter fastsatte regler også at forestå administrationen heraf.

Folkeoplysningsudvalget udbetaler et årligt beløb til HSI, der efter hvert års afslutning skal redegøre for de forbrugte midler over for Folkeoplysningsudvalget.

HSI’s bestyrelse vil indtil videre påtage sig at administrere de tildelte midler med baggrund i følgende vilkår:

  1. Ansøgning om tilskud til gennemført uddannelse afsluttet i perioden fra 1. oktober året før til 30. september samme år skal fremsendes af de respektive idrætsforeninger til HSI hvert år senest den 1. december påtegnet af foreningens formand/kasserer.

Med ansøgningen skal fremsendes kopi af kursusprogram og kvittering for betalte kursusafgifter. Der vil ikke blive ydet tilskud til rejse- og opholdsudgifter. Dog kan der ved uddannelse afholdt i egne lokaler ydes tilskud til forplejning under kurset.

  1. Tilskud vil blive givet til gennemført uddannelse af frivillige trænere, instruktører og ledere eller potentielle trænere, instruktører og ledere. Der kan ikke udbetales tilskud til uddannelse af lønnede trænere, instruktører og ledere eller til uddannelse med det formål at de kan blive lønnede.

Det er anført som et vilkår, at der ikke kan udbetales tilskud for mere end 50% af kursusafgiften.

  1. Kurserne skal finde sted i Danmark eller et af de øvrige nordiske lande.
  2. Med udgangspunkt i det af Folkeoplysningsudvalget årligt udbetalte beløb, de modtagne ansøgningers samlede udgift, som kan bevilges, udregnes den forholdsmæssige andel procentvis, som den enkelte ansøgning kan imødekommes med.

Skulle det vise sig aktuelt, at der ikke er modtaget ansøgninger i en beløbsmæssigt størrelsesorden, hvorved den tilrådighed værende sum kan udnyttes fuldt ud, overføres det ikke disponerede beløb til næste år til samme formål.

  1. Der vil af praktiske grunde ikke kunne opnås forhåndstilsagn i forhold til en given ansøgning.

Efter modtagelse af ansøgningerne og den samlede behandling i bestyrelsen i december vil en udbetaling kunne forventes inden 31. december.

  1. Disse regelsæt er drøftet og godkendt på et bestyrelsesmøde den 6. juni 2000 og revideret i h.h.v. december 2000 og april 2007.

Marts 2007

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger